strona g艂贸wnastrategia podatkowa za 2020 rok nijhof-wassink

Strategia podatkowa za 2020 rok Nijhof-Wassink

Nijhof-Wassink Sp. z o.o.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w sp贸艂ce Nijhof-Wassink Sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

1. Cel i zakres Informacji

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 jest publikowana w celu realizacji przez Nijhof-Wassink Sp. z o.o. obowi膮zku wynikaj膮cego z art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os贸b prawnych.

2. Strategia podatkowa realizowana przez Nijhof-Wassink w roku podatkowym 2020

Strategia podatkowa Sp贸艂ki ma na celu doprowadzenie do nale偶ytego, prawid艂owego i terminowego wype艂niania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa podatkowego. Realizowanie obowi膮zk贸w publiczno-prawnych oraz konieczno艣膰 uiszczania nale偶no艣ci z tego tytu艂u na rzecz Skarbu Pa艅stwa traktowana jest przez w艂adze Sp贸艂ki jako obowi膮zek Sp贸艂ki wynikaj膮cy z prowadzenia dzia艂alno艣ci na terytorium Polski. Strategia jest wyrazem zasad, kt贸rymi kieruje si臋 Sp贸艂ka w toku swojej dzia艂alno艣ci oraz warto艣ciami etycznymi, kt贸re Sp贸艂ka przyj臋艂a. Za kreowanie strategii podatkowej Sp贸艂ki i nadz贸r nad jej realizacj膮 odpowiedzialny jest Dyrektor Finansowy, wsp贸艂pracuj膮c w tym zakresie z G艂贸wnym Ksi臋gowym.

Strategia podatkowa wskazuje g艂贸wne cele Sp贸艂ki w obszarze podatkowym, jak r贸wnie偶 okre艣la 艣rodki s艂u偶膮ce ich realizacji i generalne ramy post臋powania. Strategia podatkowa ma zastosowanie do wszystkich obszar贸w podatkowych, w ramach kt贸rych Nijhof-Wassink dzia艂a jako podatnik, p艂atnik lub inkasent.

3. Procesy i procedury podatkowe stosowane przez Nijhof-Wassink oraz dobrowolne formy wsp贸艂pracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

3.1 Informacje o stosowanych przez Nijhof-Wassink procesach oraz procedurach dotycz膮cych zarz膮dzania wykonywaniem obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa podatkowego i zapewniaj膮cych ich prawid艂owe wykonanie

Strategia podatkowa Nijhof-Wassink znajduje odzwierciedlenie w faktycznych procesach realizowanych przez Sp贸艂k臋, dotycz膮cych wype艂niania jej obowi膮zk贸w podatkowych.

Z praktycznego punktu widzenia, Sp贸艂ka opiera si臋 na wypracowanych na przestrzeni prowadzonej dzia艂alno艣ci sposobach post臋powania pozwalaj膮cych na terminowe regulowanie zobowi膮za艅 podatkowych (terminowe p艂atno艣ci zaliczek na CIT, terminowe rozliczenia podatku VAT, rozliczenia podatku od 艣rodk贸w transportowych, rozliczenia zwi膮zane z zatrudnionymi pracownikami, itd.).

Za nadz贸r nad procesem przygotowywania i wdra偶ania w艂a艣ciwych proces贸w czy sposob贸w post臋powania, w szczeg贸lno艣ci wynikaj膮cych ze zmian w prawie podatkowym, odpowiedzialny jest Dyrektor Finansowy, kt贸ry wsp贸艂pracuje w tym zakresie z G艂贸wnym Ksi臋gowym.

Pracownicy poszczeg贸lnych dzia艂贸w Sp贸艂ki s膮 bezwzgl臋dnie zobowi膮zani do przestrzegania kierowanych do nich wytycznych i instrukcji post臋powania.

Kluczowe z perspektywy dzia艂alno艣ci Nijhof-Wassink stosowane praktyczne sposoby post臋powania dotycz膮:

 • realizacji obowi膮zk贸w zwi膮zanych z podatkiem dochodowym od os贸b prawnych, podatkiem od towar贸w i us艂ug, podatkiem od nieruchomo艣ci oraz podatkiem od 艣rodk贸w transportowych,
 • realizacji obowi膮zk贸w p艂atnika podatku u 藕r贸d艂a oraz podatku dochodowego od os贸b fizycznych,
 • wystawiania faktur,
 • przeprowadzania inwentaryzacji,
 • zasad zatwierdzania p艂atno艣ci,
 • obiegu i archiwizacji dokument贸w.

3.2 Informacje o stosowanych przez Sp贸艂k臋 dobrowolnych formach wsp贸艂pracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Sp贸艂ka podejmuje wsp贸艂prac臋 z organami podatkowymi w wszelkich niezb臋dnych formach w celu nale偶ytego wywi膮zywania si臋 ze swoich obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa podatkowego.

Sp贸艂ka terminowo przekazuje organom podatkowym informacje podatkowe:

 1. do kt贸rych zobligowana jest na mocy regulacji podatkowych,
 2. o kt贸re wnioskuj膮 organy podatkowe.

W roku podatkowym 2020 Sp贸艂ka nie podejmowa艂a wsp贸艂pracy z organami KAS w ramach Programu Wsp贸艂dzia艂ania ani innej tego typu formy.

4. Realizacja obowi膮zk贸w podatkowych oraz informacje o schematach podatkowych przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

4.1. Informacje o realizacji przez Sp贸艂k臋 obowi膮zk贸w podatkowych na terytorium Polski

Sp贸艂ka podejmuje niezb臋dne dzia艂ania w celu prawid艂owego oraz terminowego wywi膮zywania si臋 z obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa podatkowego na terytorium Polski, w szczeg贸lno艣ci:

 • identyfikuje zdarzenia, kt贸re powoduj膮 powstanie obowi膮zk贸w podatkowych;
 • kalkuluje i terminowo uiszcza nale偶ny podatek na konto w艂a艣ciwego urz臋du skarbowego;
 • sk艂ada organom podatkowym w艂a艣ciwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do kt贸rych sk艂adania zobowi膮zuj膮 j膮 przepisy prawa podatkowego;
 • sporz膮dza lokaln膮 dokumentacj臋 cen transferowych oraz analizy por贸wnawcze i analizy zgodno艣ci;
 • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepis贸w Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych celem identyfikacji ewentualnych obowi膮zk贸w raportowania uzgodnie艅, kt贸re stanowi膮 schematy podatkowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku podatkowym 2020 Sp贸艂ka realizowa艂a obowi膮zki podatkowe jako podatnik z tytu艂u nast臋puj膮cych podatk贸w:

 • podatku dochodowego od os贸b prawnych;
 • podatku od towar贸w i us艂ug;
 • podatku od 艣rodk贸w transportowych;
 • podatku od nieruchomo艣ci.

W roku podatkowym 2020 Sp贸艂ka realizowa艂a obowi膮zki podatkowe p艂atnika (inkasenta) w odniesieniu do podatku dochodowego od os贸b fizycznych 鈥 z tytu艂u wynagrodze艅 pracownik贸w.

4.2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2020 Sp贸艂ka nie przekaza艂a 偶adnych informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powi膮zanymi oraz o planowanych lub podejmowanych dzia艂aniach restrukturyzacyjnych

5.1. Transakcje z podmiotami powi膮zanymi

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Sp贸艂ki za rok podatkowy 2020 suma bilansowa aktyw贸w wynios艂a 261,689,926.71 PLN.

W roku podatkowym 2020 Sp贸艂ka zawar艂a dwie transakcje z podmiotami powi膮zanymi, kt贸rych warto艣膰 przekracza 5% sumy bilansowej aktyw贸w:

Lp.

Charakter transakcji

Podmiot

1.

Transakcja us艂ugowa

艢wiadczenie us艂ug transportu drogowego

Nijhof en Wassink B.V.

Nierezydent

2.

Transakcja us艂ugowa

Udzia艂 w strukturze zarz膮dzania p艂ynno艣ci膮 finansow膮

Beleggingmaatschappij B.V.

5.2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika dzia艂aniach restrukturyzacyjnych

W roku podatkowym 2020 Sp贸艂ka dokona艂a zbycia na rzecz niepowi膮zanego kontrahenta cz臋艣ci posiadanych aktyw贸w, kt贸re do momentu zbycia by艂y przez Nijhof-Wassink wykorzystywane w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 magazynowo-logistyczn膮. Z uwagi na fakt, i偶 cz臋艣膰 aktyw贸w stanowi艂y nieruchomo艣ci oraz 艣rodki transportowe, zrealizowana transakcja przyczyni艂a si臋 do redukcji obci膮偶enia podatkowego Sp贸艂ki z tytu艂u podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku od 艣rodk贸w transportowych (wp艂yn臋艂a zatem na wysoko艣膰 zobowi膮za艅 podatkowych podatnika).

Poza wy偶ej wskazan膮 sprzeda偶膮 aktyw贸w, w roku podatkowym 2020 Sp贸艂ka nie planowa艂a i nie podj臋艂a 偶adnych innych dzia艂a艅 restrukturyzacyjnych z zakresu:

 • 艂膮czenia sp贸艂ek;
 • przekszta艂cenia sp贸艂ki w inn膮 sp贸艂k臋;
 • wniesienia wk艂adu do sp贸艂ki w postaci przedsi臋biorstwa sp贸艂ki lub zorganizowanej cz臋艣ci przedsi臋biorstwa sp贸艂ki (w tym w ramach podzia艂u sp贸艂ki);
 • wymiany udzia艂贸w i
 • innych, wy偶ej niewskazanych,

kt贸re mog艂y mie膰 wp艂yw na wysoko艣膰 zobowi膮za艅 podatkowych Sp贸艂ki lub jej podmiot贸w powi膮zanych.

6. Informacje o z艂o偶onych wnioskach

6.1 Wnioski o wydanie og贸lnej interpretacji podatkowej

W roku podatkowym 2020 Sp贸艂ka nie sk艂ada艂a wniosk贸w o wydanie og贸lnej interpretacji podatkowej.

6.2. Wnioski o wydanie interpretacji przepis贸w prawa podatkowego

W roku podatkowym 2020 Sp贸艂ka z艂o偶y艂a jeden wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od towar贸w i us艂ug i w oparciu o ten wniosek otrzyma艂a wi膮偶膮c膮 interpretacj臋 przepis贸w prawa podatkowego, dotycz膮c膮 podatku od towar贸w i us艂ug.

6.3. Wnioski o wydanie wi膮偶膮cej informacji stawkowej

W roku podatkowym 2020 Sp贸艂ka nie sk艂ada艂a wniosk贸w wydanie wi膮偶膮cej informacji stawkowej, o kt贸rej mowa w art. 42a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug.

6.4. Wnioski o wydanie wi膮偶膮cej informacji akcyzowej

W roku podatkowym 2020 Sp贸艂ka nie sk艂ada艂a wniosk贸w o wydanie wi膮偶膮cej informacji akcyzowej, o kt贸rej mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

7. Informacje dotycz膮ce dokonywania rozlicze艅 podatkowych podatnika w krajach stosuj膮cych szkodliw膮 konkurencj臋 podatkow膮

W roku podatkowym 2020 Sp贸艂ka nie dokonywa艂a rozlicze艅 podatkowych na terytoriach lub krajach stosuj膮cych szkodliw膮 konkurencj臋 podatkow膮 wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT oraz w obwieszczeniu ministra w艂a艣ciwego do spraw finans贸w publicznych wydanym na podstawie art. 86a 搂 10 Ordynacji podatkowej.