strona głównaregulamin zamówień internetowych

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Nijhof-Wassink sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Holenderska 3, kod pocztowy 99-300, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000198877, o kapitale zakładowym 17.261.975,00 zł, NIP 7750001935, REGON 004736206 (zwanego dalej: „Sprzedawcą”) za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.nijhof-wassink.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy sklep.nijhof-wassink, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.nijhof-wassink.com.pl, prowadzony jest przez Nijhof-Wassink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000198877, o kapitale zakładowym 17 261 975,00 ZŁ, NIP 7750001935, REGON 004736206.

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest wyłącznie do Klientów będących Przedsiębiorcami i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 3. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Klienci spełniający warunki określone w § 2 ust. 13.

 4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

 5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 6. W celu dokonania rejestracji Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić Formularz Rejestracji znajdujący się na stronach Sklepu, wskazując unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.

 7. Poprzez wypełnienie i akceptację Formularza Rejestracji Klient oświadcza, że jest Przedsiębiorcą i będzie dokonywać zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

 8. Sprzedawca dokona weryfikacji Klienta pod kątem spełnienia przez niego wymogu określonego w § 1 ust. 3, poprzez sprawdzenie, czy Klient figuruje w Bazie Internetowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku gdyby dane Klienta okazały się niezgodne z informacją dostępną w Bazie Internetowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego, Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia, a Umowę Sprzedaży uważa się na niezawartą.

§ 2

Definicje

 1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.

 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.

 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 5. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 6. Godziny Robocze – godziny od 8.00 do 16.30 w Dniach Roboczych.

 7. Hasłoustalony przez Klienta ciąg co najmniej 8 znaków w tym 1 wielka litera, 1 cyfra oraz 1 znak specjalny (np. ! lub @), wymagany wraz z Loginem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym

 8. Klient – każdy podmiot dokonujący zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 9. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie Zamówieniach.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 11. Loginustalone przez Klienta oznaczenie indywidualizujące go, składające się z 3 znaków, wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w sklepie internetowym.

 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.

 14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 15. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.nijhof-wassink.com.pl.

 16. Sprzedawca – oznacza Nijhof-Wassink z siedzibą w Kutnie przy ul. Holenderska 3, kod pocztowy 99-300, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000198877, o kapitale zakładowym 17 261 975,00 zł, NIP 7750001935, REGON 004736206

 17. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działającą w domenie https://sklep.nijhof-wassink.com.pl.

 18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 19. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 21. Zamówienie indywidualne – zamówienie części zamiennych, które nie znajdują się na stanie magazynowym Nijhof Wassink lub magazynów pomocniczych Volvo Truck oraz Renault Truck w Polsce.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Nijhof-Wassink Sp. z o.o. ul. Krucza 2, 62-080 Tarnowo Podgórne

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@nijwa.com.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 609 150 047, + 48 723 883 165

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

ING Bank Śląski S.A.

65105000861000002273636742

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:30

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer wersja 11, Chrome wersja 81, Firefox wersja 75, Opera wersja 68,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,,

 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 1. Klient powinien korzystać ze Sklepu oraz Strony Internetowej zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić ich prawidłowe funkcjonowanie, w tym zwłaszcza od ingerencji w zawartość lub zamieszczone treści.

 2. Sprzedawca zastrzega, że mimo podejmowanych przez niego na bieżąco działań mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu ze Sklepu, które Klient, w przypadku ich dostrzeżenia, powinien zgłosić Sprzedawcy za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@nijwa.com.pl

 3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. niekompatybilność Sklepu i Strony Internetowej z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Klienta lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;

 2. trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem, które leżą po stronie Klienta.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu i zakup Produktów jest możliwy po dokonaniu rejestracji.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (bez uwzględnienia podatku VAT)

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w wiadomości potwierdzeniu Zamówienia e-mail.

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w wiadomości zwrotnej e-mail.

 6. Stan magazynowy aktualizowany jest na koniec poprzedniego dnia roboczego.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia możliwe jest jedynie po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się przez Klienta do Konta.

 2. Zamówienia składać można poprzez skorzystanie z następujących możliwości złożenia Zamówienia:

  1. poprzez Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,

  2. telefonicznie pod następującymi numerami telefonu Sklepu: + 48 609 150 047,

+ 48 723 883 165 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.30.

 1. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.

 2. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Sklepie.

 3. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu poprzez kliknięcie przycisku „ZAMÓW PRZEZ FORMULARZ” lub „ZAMÓW PRZEZ TELEFON”, widniejącego pod Produktem, którym jest zainteresowany.

 4. Klient po kliknięciu przycisku „ZAMÓW PRZEZ FORMULARZ” lub „ZAMÓW PRZEZ TELEFON”, widniejącego pod konkretnym Produktem, składa Zamówienie w jeden ze sposobów określonych w § 6 ust. 2 powyżej, wybierając jednocześnie sposób Dostawy oraz formę płatności.

 5. Składając Zamówienie w jeden ze sposobów wskazanych w § 6 ust. 2 powyżej wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.

 6. Jeżeli Klient wybiera możliwość złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia, warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza, w tym poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, w szczególności wszystkich prawidłowych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybranie rodzaju przesyłki (sposób Dostawy Produktu), wpisanie danych do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

 7. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest:

  1. akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia,

  2. zatwierdzenie Zamówienia poprzez klikniecie przycisku “Zamawiam i płacę”,

  3. potwierdzenie Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link przesłany przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia,

  4. w zależności wybranego sposobu płatności – opłacenie Zamówienia w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 8. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówione Produkty, Cenę jednostkową i zbiorczą Produktów, Koszty dostarczenia Produktów i adres dostawy Produktów. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, iż w przypadku braku danego produktu w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówieniach i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia oraz niezwłoczny zwrot zapłaty przez Sprzedawcę.

 10. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.

 11. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny netto, wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania konkretnym Klientom lub grupom Klientów darmowej Dostawy w ramach prowadzonych akcji promocyjnych, w szczególności Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której Dostawa Produktów jest darmowa.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem,

  2. odbiór osobisty, dostępny pod adresami:

  • Tarnowo Podgórne k/Poznania, ul. Krucza 2, 62-080 Tarnowo Podgórne.

  • Karski k/Ostrowa Wielkopolskiego, ul. Polna 1, 63-410 Karski.

  • Kutno, ul. Holenderska 3, 99-300 Kutno.

  • Nowa Wieś Wielka k/Bydgoszczy, ul. Zakładowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka.

  • Rzgów k/Łodzi, ul. Krasickiego 1, 95-030 Rzgów.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

    1. w przypadku wysyłki:

   • płatność przelewem na konto Sprzedawcy (wysyłka Produktów po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy).

   • płatność przy odbiorze przesyłki.

    1. przy odbiorze osobistym:

  • płatność kartą płatniczą,

  • płatność gotówką,

  • płatność przelewem na konto Sprzedawcy (odbiór Produktów po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy).

 1. W wypadku złożenia przez Klienta Zamówienia, ale niewywiązania się przez niego z obowiązku płatności, umowę uważa się za niezawartą.

 2. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 3. Sprzedawca wysyła Zamówienie do Klienta w ciągu następnych 2 dni roboczych.

 4. Produkt zamówiony indywidualnie pod Klienta będzie dostępny do odbioru osobistego we wskazanym przez Sprzedającego oddziale firmy lub dostarczonym do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na wskazany przy zamówieniu adres, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienie musi zostać opłacone w całości przez Klienta przed dokonaniem zamówienia Produktu przez Sprzedawcę.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane (wysyłka lub odbiór Produktów po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy).

 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. A W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klientów z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni.

5. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

6. Na Produkty sprzedawane w sklepie internetowym może być udzielona gwarancja producenta.

 1. Szczegółowe warunki gwarancji producenta na oryginalne części Volvo i Renault są dostępne pod adresami:

     1. https://www.volvotrucks.pl/content/dam/volvo/volvo-trucks/markets/poland/MonikaK/Warunki%20Gwarancji%20na%20Oryginalne%20Czesci%20Volvo.pdf

     2. https://www.renault-trucks.pl/media/document/gwaranacja_na_czesci_pi.pdf

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w witrynie internetowej Sklepu Sprzedawcy. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 7. W przypadku utraty statusu Przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Klient nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku z czym obowiązany jest do powstrzymania się od składania Zamówień w tym okresie i poinformowania o tym fakcie Sprzedawcę, W przypadku utraty statusu Przedsiębiorcy Klient obowiązany jest niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: wycofania poszczególnych Produktów ze Sklepu, zmiany cen oraz ilości Produktów w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania wszelkich zmian Sklepu, w tym ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

 9. Za moment płatności w rozumieniu zapisów niniejszego Regulaminu rozumie się moment obciążania rachunku bankowego Sprzedawcy.