strona głównapolityka o ochronie sygnalistÓw

POLITYKA O OCHRONIE SYGNALISTÓW

POLITYKA O OCHRONIE SYGNALISTÓW 

Nijhof-Wassink                     Nowa Lease

Na podstawie Dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 
z dniem 17 grudnia 2021 r. wprowadza się w Nijhof-Wassink i Nowa Lease
Politykę o ochronie sygnalistów. 

1 CEL POLITYKI

Polityka określa zasady i tryb zgłaszania informacji o nieprawidłowościach powziętych w związku z pełnionymi obowiązkami, świadczoną pracą lub wykonywaną umową, prawa zgłaszających je osób (sygnalistów) oraz zakres i przesłanki udzielania im ochrony.

2 INFORMACJE DOTYCZĄCE SYGNALISTY

 Sygnalistą jest osoba, która w związku z pełnionymi obowiązkami, świadczoną pracą lub wykonywaną umową:

1) dokonała zgłoszenia nieprawidłowości w trybie określonym w ustawie, lub

2) udzieliła pomocy w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości przez inną osobę,
w szczególności poprzez dostarczenie tej osobie informacji o nieprawidłowości.

2. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, niezależnie od podstawy zatrudnienia lub charakteru stosunku prawnego łączącego ją z pracodawcą, którego dotyczą zgłaszane nieprawidłowości, także po ustaniu tego stosunku.

3. Sygnaliści podlegają ochronie prawnej w zakresie i na zasadach określonych
w ustawie.

3 OCHRONA SYGNALISTÓW I TRYB ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Ochronie co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania podlegają sygnaliści, którzy dokonali zgłoszenia nieprawidłowości w dobrej wierze, od momentu jego dokonania, niezależnie od tego czy w następstwie zgłoszenia doszło do potwierdzenia prawdziwości zawartych w nim informacji.

Dobrą wiarę sygnalisty ocenia się według stanu istniejącego w dniu dokonania zgłoszenia.

Uważa się, że sygnalista działał w dobrej wierze, chyba że:

1) okoliczności danego przypadku w sposób oczywisty nie uzasadniają przekonania
o prawdziwości przekazywanych informacji, lub

2) zgłoszenie nieprawidłowości zostało dokonane w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego, lub

3) zataił w zgłoszeniu fakt swojego przyczynienia się do powstania nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie.

Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się w szczególności zgłoszenie nieprawidłowości dokonane przez sygnalistę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

Dane osobowe sygnalisty oraz wszelkie dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości mają charakter poufny i nie podlegają ujawnieniu.

Ujawnienie tych danych,  może nastąpić wyłącznie:

1) za wyraźną zgodą sygnalisty, lub

2) za zgodą sądu, jeżeli jest to niezbędne dla wszczęcia lub prowadzenia postępowania w sprawie nieprawidłowości, dla ochrony ważnego interesu 

publicznego lub dla ochrony praw innych osób.

3) Uzależnianie przyjęcia zgłoszenia nieprawidłowości od uprzedniego wyrażenia przez sygnalistę zgody na ujawnienie danych osobowych jest niedopuszczalne.

5 ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH WOBEC SYGNALISTY

Podejmowanie lub grożenie podjęciem działań odwetowych wobec sygnalisty jest zakazane.

1. Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:

a) rozwiązanie stosunku prawnego łączącego sygnalistę z pracodawcą lub zmiana jego warunków na mniej korzystny dla zatrudnionego,

b) przeniesienie sygnalisty na inne stanowisko służbowe lub zmiana miejsca wykonywania obowiązków wynikających z umowy,

c) wprowadzanie istotnych zmian dotyczących zakresu obowiązków sygnalisty lub zakresu współpracy z sygnalistą,

d) wymierzanie kar dyscyplinarnych lub podejmowanie innych niekorzystnych dla sygnalisty decyzji personalnych,

e) nierówne, niesprawiedliwe lub dyskryminujące traktowania sygnalisty,

f) podejmowanie innych działań, których celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji sygnalisty – jeżeli działania te zostały podjęte w związku z dokonanym przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.

2. Czynności prawne lub decyzje personalne o charakterze działań odwetowych podjęte wobec sygnalisty w okresie 3 lat od dnia powzięcia przez pracodawcę informacji o fakcie dokonania zgłoszenia są z mocy prawa nieważne.

3. Ciężar udowodnienia, że działania podjęte wobec sygnalisty w okresie wskazanym w ust. 2, które spowodowały pogorszenie jego sytuacji, nie miały charakteru działań odwetowych spoczywa na pracodawcy.

4. Sygnaliście, którego sytuacja uległa pogorszeniu na skutek podjętych wobec niego w okresie wskazanym w ust. 2 działań odwetowych przysługuje od pracodawcy zadośćuczynienie w wysokości proporcjonalnej do stopnia tego pogorszenia, nie mniejszej niż 10.000 zł.

5. Niezależnie od zadośćuczynienia, sygnalista, o którym mowa w ust. 4 może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo – jeśli przywrócenie do pracy byłoby niemożliwe lub niecelowe, odszkodowania w wysokości równej dwuletniemu wynagrodzeniu otrzymywanemu na ostatnio zajmowanym stanowisku.

6. Podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalisty jest podstawą pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności porządkowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 ze zm.).

Kutno, 17 grudnia 2021

Zał. Nr 1 do Polityki o ochronie sygnalisty NW i NL

Regulamin wewnętrzny 

  • Podmiotem wewnętrznym upoważniony do przyjmowania zgłoszeń będą pracownicy Działu Personalnego 
  • Przekazywanie zgłoszeń jest możliwe poprzez kanał elektroniczny na adres mailowy sygnalista@nijwa.com.pl 
  • Podmiotem uprawnionym do podejmowania działań następczych, w tym weryfikacją zgłoszenia i komunikacją ze zgłaszającym jest Dział Personalny
  • Dział Personalny potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni i zobowiązuje się do podjęcia działań następczych. 
  • Maksymalny termin na przekazanie informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od potwierdzenia wpływu zgłoszenia 
  • Dział Personalny prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, który zawiera:

– numer zgłoszenia,
– data zgłoszenia,
– przedmiot naruszenia,
– informacja o podjętych działaniach następczych,
– data zakończenia sprawy.